Gem annonce

Unge- og Uddannelsesenheden i Glostrup Kommune søger en dygtig psykolog

Glostrup Kommune

Glostrup, Storkøbenhavn

Indrykket
22-05-2020
Kontakt
Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600
Glostrup
Praktisk information
Oprettet
22-05-2020
Udløber
22-06-2020
Kviknummer
330273506
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Glostrup Kommunes ungestrategi definerer klare og ambitiøse krav til den ungeindsats, vi skal levere. Det er en spændende opgave, hvor den unge er i centrum, og vores rolle er at sikre et godt fundament for et kommende uddannelses- eller arbejdsliv.

Vi møder bl.a. unge, der har behov for indsatser med fokus på uddannelse og beskæftigelse, men som i mange tilfælde også har psykiske udfordringer af varierende grad. Vores erfaring er, at disse udfordringer ofte kan komme til at stå i vejen for de unges muligheder for udfoldelse i alle livets aspekter.

I lighed med andre kommuner oplever vi også en vækst i antallet af unge, der mistrives eller har psykiske helbredsproblemer. Vi ser unge med stress, lavt selvværd, ensomhed, manglende livsglæde, svage relationer til familie og/eller reduceret netværk. Forhold, som bl.a. svækker de unges evne til at fastholde sig i uddannelse eller beskæftigelse.

Konsekvensen er et stigende antal unge, der modtager hjælp via kommunens eksisterende tilbud, og vi har måtte erkende, at vi har et behov for en stærk vidensbaseret indsats, som formår at styrke de unges trivsel og tilføre dem livsmuligheder. Vi vurderer, at det skal ske gennem en tidlig målrettet indsats overfor den brede gruppe af unge – altså både dem under og over 18 år.

I Unge- og uddannelsesenheden (UUE) ønsker vi at møde de unge, inden de mistrives i en sådan grad, at de f.eks. er stoppet på deres uddannelse, er blevet smidt ud hjemmefra eller er blevet opsagt på jobbet og dermed har behov for at søge offentlig forsørgelse. Vi ønsker at styrke vores kommunale forebyggende tilbud, hvilket betyder, at vi kommer på banen tidligere.

Derfor iværksætter vi et nyt projekt, der er en forebyggende indsats for psykisk sårbare unge og deres forældre, finansieret med projektmidler fra Socialstyrelsen. (Mere info her: https://bit.ly/36fvv0V)

Udover at skabe en forebyggende indsats for de unge, ser vi en stor værdi i at skabe et tilbud til forældre, så deres relation til den unge styrkes, og så de i endnu højere grad bliver en ressource i den unges liv. Vi oplever ofte, at forældrene til unge, der mistrives, kan være frustrerede, hvis de f.eks. mangler viden og værktøjer til at håndtere den unges vanskeligheder.

Det overordnede formål med modning og implementering af projektmodellen i Glostrup Kommune er derfor, at vi kan tilbyde psykisk sårbare unge og deres forældre et forebyggende og sammenhængende forløb, så langt flere unge bevarer tilknytningen til normalområdet og et hverdagsliv med skole, uddannelse eller job, venner, familie og fritidsinteresser.

For at nå dette mål, er det nødvendigt:

 • At vi griber de unge langt tidligere med forebyggende indsatser og udvikler tilbud til den yngste del af målgruppen
 • At vi styrker forældrenes ressourcer og muligheder for at håndtere en psykisk sårbar ung
 • At styrke koordinering af indsatser for de unge på tværs af Ungeindsatsen, skole, uddannelse og beskæftigelse mv., så de unge kan fastholde deres normale tilværelse
 • At vi udvikler og anvender effektfulde metoder og tilgange i indsatsen

Om Ungeindsatsen

Glostrup Kommunes ungeindsats, er organisatorisk forankret i Center for Borger og Arbejdsmarked og varetager en betydelig del af de indsatser, som er målrettet unge. Vi har derudover også ansvaret for koordinering i forbindelse med den samlede kommunale ungeindsats – KUI.

Stillingen er organisatorisk placeret i Unge- og Uddannelsesenheden (UUE), der er knyttet til Glostrup Ungeindsats, som har sin egen politisk bestemte ungestrategi. Ungeindsatsen består af Glostrup Ungdomsskole, Varmeværket (gadeplansindsats), Unge- & Uddannelsesenheden samt den kriminalpræventive indsats.

UUE har i dag en bred palet af indsatser:

 • Styrket mentorindsats – In-house mentorer
 • Elevtjeneste – Forebyggende og tidlig indsats fra 8. klasse
 • SSP-indsats – Kriminalpræventiv indsats
 • Forældresamarbejde – Undersøgelse via interview med forældre om deres rolle omkring unge med svære problemstillinger, der medfører evt. nye indsatser for at fremme anvendelsen af forældreressourcer i forhold til aftaler og planer for den unge.
 • Uddannelsescafé med én til én møder og gruppetilbud (fokus på uddannelse, arbejde, sundhed og identitet, samt borger og samfund)
 • Jobcafé med én til én møder og gruppetilbud (hjælp til jobsøgning)
 • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • Frivillig mentorindsats – Et korps af frivillige ildsjæle, der støtter unge med lektiehjælp, ture mv.
 • Fritidsjobindsats – Job til unge fra 9. klasse og frem til 17 års-alderen.
 • Styrket virksomhedsindsats – Bred virksomhedsindsats sammen med det øvrige jobcenter
 • Ungdomsboliger - Boligsocial indsats i ungdomsboliger for unge, der påbegynder eller er i gang med en uddannelse.

Den unge i centrum

Vores ungestrategi fastsætter, at vi skal arbejde med den unge i centrum. Det stiller krav til, hvordan vi tænker; herunder at vores indsats skal medvirke til, at de unge opnår en stabil tilknytning til enten uddannelse eller job. Vi tænker derfor i helheder og i tæt samarbejde med de øvrige forvaltningsgrene omkring os, ligesom vi vægter vores relation med den unge, og et struktureret og målrettet arbejde med den unges motivation.

Hvad betyder det for os i Ungeindsatsen? Det stiller krav til, hvordan vi tænker. Vi ønsker at definere et rum for de unge med et ungt udtryk og en ambition om, at vi vil møde den unge ud fra den unges forudsætninger. For at skabe værdi og medejerskab for den unge, udformer vi sammen en plan for, hvordan den unge bliver styrmand i eget liv. Det handler om udvælgelse af første udviklingstrin og timing af indsats.

Psykologens opgaver:

Da kompleksiteten i opgaverne ofte er høj, vil du som tværprofessionel fagperson skulle have fokus på at sikre, at der sættes det bedste team omkring opgaven, så indsatser kan tænkes tæt på almenområdet, hverdagen, familien og netværket omkring den unge. Et aspekt i dette arbejde er at sikre en høj faglighed og progressionselementer i valget af retning i indsatsen. Derfor vil en del af dine opgaver også rette sig mod at sikre rum til monofaglig udvikling i et tværfagligt og organisatorisk arbejdslandskab.

Vi søger en dygtig psykolog, der har erfaring med tværprofessionelt samarbejde. Du er robust og ambitiøs, har stærke relationelle kompetencer, og formår at skabe tillid og motivation hos de unge.

Vi vægter en person, der har livserfaring og energi til at kunne bringe ressourcerne frem hos den enkelte unge, arbejde i plenum via formidling og på individuelt plan.

Du er en holdspiller, da udviklingsarbejdet vil ske i tæt relation til de øvrige indsatser i Ungeindsatsen.

Du vil indgå i et team og medvirke til at løfte denne brede og spændende opgave. Udover de øvrige sagsbehandlere, vil du indgå i et tæt fællesskab med de andre i Unge- & Uddannelsesenheden, som består af underviser/vejleder, uddannelsesvejledere, mentorer, ungeguide, boligsocialmedarbejder m.fl. Du vil desuden have stærke koblinger til den øvrige ungeindsats i Glostrup Kommune; såsom Familieafsnittet, Ydelse, det specialiserede voksenområde, Glostrup Skole, Forebyggende tidlig indsats mv.

Arbejdsmetoderne i UUE baserer sig på følgende grundlæggende principper:

 • Hurtig respons og tæt personlig opfølgning via en håndholdt indsats
 • Vedholdenhed og konstant fokus på de unges ressourcer
 • Holdningsbearbejdelse og fokus på selvforsørgelse
 • Samtaler med de unge, hvor der skabes progression – både kort- og langsigtet
 • Udarbejdelse af uddannelsesplaner med den unge og opfølgning på dem
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og leverandører
 • At arbejde i et tværfagligt miljø
 • Koordinering på tværs af centre i kommunen
 • Samarbejde mellem sagsbehandlere, vejledere, mentorer og virksomhedskonsulenter

Vi søger en med:

 • Relevant uddannelsesbaggrund som psykolog eller anden lign. relevant baggrund
 • Der vil gøre en forskel for de unges liv.
 • Forståelse for værdien af vekslende tilgange i valg af metoder
 • Evne til at være medskaber af forandringen i organisationen med særligt fokus på en mere tværprofessionel praksis
 • Evne til at udvikle på en helhedsorienteret og sammenhængende praksis forankret i en systemisk forståelse
 • Blik for både tværprofessionel og monofaglig udvikling
 • Evne til at arbejde selvstændigt og fokuseret med flere opgaver på samme tid
 • Gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt
 • Stærke IT-færdigheder – bl.a. til Acadre og Office-pakken
 • Evne til at arbejde struktureret og som ligeledes kan arbejde med konkrete mål og delmål
 • Erfaring med håndholdt indsats
 • Kendskab til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Serviceloven
 • Grundlæggende kendskab til den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI), forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven på det sociale område
 • Ønske om at indgå i et team med dine kollegaer og som har lyst til meningsudvekslinger og vidensdeling på et højt fagligt niveau
 • Lyst til at samarbejde med dine kollegaer og de øvrige i ungenetværket
 • Ønske om at have en stor kontaktflade med mange aktører
 • Åbenhed og med lyst til at være opsøgende og inspirerende
 • Frisk på at arbejde med unge, der har været længe væk fra uddannelse og arbejdsmarked, og har mod på at blive ved med at prøve, selvom tingene ikke lykkes første gang
 • Evne til at indgå i flere virkeligheder og tænke i netværk på tværs i vores organisation
 • Erfaring i at arbejde med at skabe udvikling og progression hos sårbare unge og unge med særlige behov
 • Evnen til at trives på en arbejdsplads, hvor hverdagen og opgaverne kan være uforudsigelige
 • En stor portion tålmodighed og empati
 • Kendskab til psykiatriområdet

Vi kan tilbyde:

 • En stilling i et team, hvor du får god mulighed for at præge udviklingen
 • Løbende kompetenceudvikling - herunder faglig sparring
 • En udviklingsorienteret arbejdsplads
 • Hjælpsomme og muntre kolleger
 • Flekstidsordning
 • Gratis adgang til frugt, svømmehal og motionscenter
 • Et team med dygtige og kompetente fagprofessionelle
 • Tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde
 • Et godt arbejdsmiljø med en høj faglighed og uformel omgangstone
 • Kollegial opbakning og sparring
 • Supervision

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Projektleder/Koordinerende Sagsbehandler Maja Nielsen (TR) på mail maja.nielsen@glostrup.dk telefon 2131 4852 og Faglig koordinator Anne Oldenborg Steffensen på mail anne.steffensen@glostrup.dk telefon 2425 8901 eller Leder Ayhan Gormez mail ayhan.gormez@glostrup.dk telefon 2035 1658.

Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst, herunder reglerne om ny løn. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid. Der vil forekomme arbejde eftermiddag/aften.

Ansøgningsfrist: 22.06.2020 Kl. 12
Der forventes ansættelsessamtaler i uge 26 (1 og 2. samtale).

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600
Glostrup
Praktisk information
Oprettet
22-05-2020
Udløber
22-06-2020
Kviknummer
330273506
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce