Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lektorat i transformationsarkitekturens teori og metode

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

København, Storkøbenhavn

Indrykket
07-12-2018
Kontakt
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Philip De Langes Allé 10
1435
København K
Tlf
41701539
Praktisk information
Oprettet
07-12-2018
Udløber
31-12-2018
Kviknummer
329924403
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Lektor
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Lektorat i transformationsarkitekturens teori og metode

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling som lektor med særligt fokus på transformationsarkitekturens teori og metode.

Vi søger en (visionær) stærk faglig profil, som med stort engagement kan bidrage til at udvikle og formidle fagfeltets kunnen og viden, og som i samarbejde med kolleger kan bidrage med at udvikle og styrke transformationsarkitekturens teori og metode.

Med fokus på fagfeltets proces og metode forventes det, at du under inddragelse af ny viden og teknologi kan bidrage til at tilføre fagområdet stor videnskabelig tyngde. Vi ønsker at styrke arbejdet med arkitekturens transformation og bygningskultur og at supplere vores nuværende forsknings – og undervisningskompetencer på området, samt at styrke vores netværk og samarbejder, såvel nationalt som internationalt.

Det ledige lektorat er tilknyttet Kulturarv, Transformation og Restaurering, der er et kandidatprogram og en forskningsenhed ved Institut for Bygningskunst og Kultur. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2019 eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst og Kultur
På Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale,
ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og
nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner.

Institut for Bygningskunst og Kultur udbyder et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer. På tværs af instituttet har vi et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. Vi er både indadvendt koncentrerede og udadvendt engagerende.

Læs mere om IBK, instituttets programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på
www.kadk.dk.

Om stillingen
Stillingen som lektor vil bestå i forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, undervisning samt administrativt arbejde.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

  • Undervisning, undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til KADK’s programmer og tværgående undervisning, herunder deltagelse i udvikling af instituttets tværgående arbejde med begrebet ”Bygningskultur” og samarbejdet med de eksterne fagfolk, der er tilknyttet instituttets dialogpanel
  • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed, samt faglige bedømmelsesarbejder
  • Forskning og/eller kunstnerisk udviklingsarbejde, herunder publicering og videnskabelig formidling inden for stillingens fokusområde i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed. Forskningsprofil som skal kunne indgå i det stærke forskningsmiljø, som eksisterer omkring bygningskulturens transformation.
  • Visionært og produktivt teamwork i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter
  • Deltagelse i en række af KADK’s udvalg og evt. i kollegiale organer
Endvidere forventes du at deltage i tværdisciplinære samarbejder i undervisning og forskning i samarbejde med KADK’s øvrige institutter og ansatte, herunder at bidrage til indhold og udvikling af den tværgående fællesfaglige undervisning på KADK samt evt. andre opgaver.

Dit forskningsmæssige fokus vil være bygningskulturens transformation, metoder til værdibeskrivelser, analyser, beskrivelser herunder det fænomologiske som grundlag for en bygningskunstnerisk bearbejdning

Dit undervisningsmæssige fokus vil dels tage afsæt i dit forskningsfelt og dels i planlægning og gennemførelse af undervisningsplaner, forelæsningsrækker, vejledning af studerende og Ph.d. studerende, vejledning og eksamination.

Kvalifikationskrav
Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.
Din erfaring og faglige kvalifikationer er som minimum på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført adjunktperiode, dvs. at du har gennemført adjunktperiode eller på tilsvarende vis har tilegnet dig kvalifikationer svarende hertil eller derover.

Du har bedrevet forskning på internationalt niveau, udøvet original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau, videre- eller nyudviklet fagområdet og/eller at have opnået en betydelig arkitektfaglig karriere med fokus på bygningskulturens transformation på højt niveau.

Du har indgående kendskab til arkitekturens transformations tekniske, historiske og kunstneriske aspekter, herunder arkitekturens transformations praksisformer, teorier, strategier og metoder.

Du har desuden erfaring med undervisning og vejledning på bachelor- og kandidat og Ph.d. niveau. Du skal herudover kunne dokumentere at have modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering. KADK stiller desuden krav om, at du har gennemført og bestået pædagogikum og at du vedlægger dokumentation herfor. Der kan undtagelsesvist dispenseres fra kravet om pædagogikum, hvis du kan dokumentere at have gennemført og bestået en anden pædagogisk uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution som eksempelvis lærer eller cand.pæd.

Du har lyst og evne til at indgå i tæt samarbejde med studerende, kolleger og eksterne parter og har teamwork-ånd.

Endelig har du erfaring med at lade din viden og forskningsresultater indgå i såvel forsknings- og undervisningsmiljøer, samt at formidle og aktivere dem i bredere faglige eller folkelige sammenhænge.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse.

Da KADK har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det desuden være en fordel, hvis du kan dokumentere erfaring med udvikling, finansiering og ledelse af større eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning og undervisning, samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 40/60- fordeling. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADK’s bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelse af ansættelsen som lektor.

Ansøgningen
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner, samt en fuldstændig liste over dine publicerede arbejder og eksemplarer af de arbejder, som du ønsker at fremhæve (dog maksimalt 7 arbejder). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Eventuelt tidligere lektorbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest mandag, den 31. december 2018 kl. 12.00.

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 4 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Att. Lykke Cooper
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Mrk. Lektorat i transformationsarkitekturens teori og metode

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Kulturministeriets ”Bekendtgørelse 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet”.

Ansættelse som lektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-partner, Lykke Cooper, e-mail: lcoo@kadk.dk, tlf. 4170 1695.
Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Arne Høi, e-mail ahoi@kadk.dk, tlf. 4170 1575.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Kultur kan findes på www.kadk.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.


Ansøg nu
Job i virksomheden

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Virksomhedsinformation
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Philip De Langes Allé 10
1435
København K
Tlf
41701539
Praktisk information
Oprettet
07-12-2018
Udløber
31-12-2018
Kviknummer
329924403
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Lektor
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed